Linux mkdir命令

Linux mkdir命令:创建目录

Linux mkdir命令 功能描述

使用mkdir命令可以在Linux系统中创建目录。

Linux mkdir命令 语法

mkdir [选项] [目录]

命令中各选项的含义如表所示。

Linux mkdir命令 语法

Linux mkdir命令 示例

创建目录newdir1,其默认权限为755

[root@rhel ~]# mkdir newdir1

创建目录newdir2,其权限为777

[root@rhel ~]# mkdir -m 777 newdir2
赞(2)
未经允许不得转载:极客笔记 » Linux mkdir命令
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址