PHP array_pad函数

PHP array_pad函数——填补数组,array_pad函数可用指定的值将数组填补到指定的长度,如果长度为正,则数组被填补到右侧;如果长度为负,则从左侧开始填补。如果长度的绝对值小于或等于数组的长度,则没有任何填补。

PHP array_pad函数 语法

array array_pad ( array input, int pad_size, mixed pad_value)

input为必选参数,输入的数组;pad_size为必选参数,指定的长度,正数则填补到右侧,负数则填补到左侧;pad_value为可选参数,用来填补的值。

PHP array_pad函数 示例

本示例应用array_pad()函数填补数组,分别举了三种情况。代码如下:<?php
$input = array ("php","jsp","html");
$result1 = array_pad ($input, 5, 8);
$result2 = array_pad ($input, -5, "asp");
$result3 = array_pad ($input, 1, "asp");
?>

本示例的运行结果如下:

Array ( [0] => php [1] => jsp [2] => html [3] => 8 [4] => 8 )
Array ( [0] => asp [1] => asp [2] => php [3] => jsp [4] => html )
Array ( [0] => php [1] => jsp [2] => html )
赞(0)
未经允许不得转载:极客笔记 » PHP array_pad函数
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址