C程序反转数组元素

C程序反转数组元素

假设我们有一个包含 n 元素的数组。我们需要将 数组中的元素 反转并显示出来(不要按相反的顺序打印它们,直接在原数组中反转元素)。

因此,如果输入如下: n = 6 arr = [9, 8, 7, 2, 4, 3],那么输出将是[3,4,2,7,8,9]。

要解决这个问题,我们将按照以下步骤进行:

  • 初始化 i := 0,当 i < n/2 的商时,更新(增加 i 1),执行以下步骤:
    • temp := arr[i]
    • arr[i] := arr[n – i – 1]
    • arr[n – i – 1] := temp
  • 初始化 i := 0,当 i < n 时,更新(增加 i 1),执行以下步骤:
    • 显示 arr[i]

我们来看下面的实现,以便更好地理解 −

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define n 6
int main(){
    int arr[n] = {9, 8, 7, 2, 4, 3};
    int temp;
    for(int i = 0; i<n/2; i++){
        temp = arr[i];
        arr[i] = arr[n-i-1];
        arr[n-i-1] = temp;
    }
    for(int i = 0; i < n; i++){
        printf("%d,", arr[i]);
    }
}

输入

6, 9, 8, 7, 2, 4, 3

输出

3,4,2,7,8,9,

Camera课程

Python教程

Java教程

Web教程

数据库教程

图形图像教程

办公软件教程

Linux教程

计算机教程

大数据教程

开发工具教程