Linux indent命令

Linux indent命令:更改通过插入或删除空格的C程序外观。

Linux indent命令 功能描述

使用indent命令可以更改一个通过插入或删除空格的C程序外观。

Linux indent命令 语法

indent [选项] [输入文件]

命令中各选项的含义如下表所示。indent命令选项含义

Linux indent命令 示例

以GNU格式处理/root/test.c文件

[root@rhel ~]# indent /root/test.c

以Berkeley格式处理/root/test.c文件

[root@rhel ~]# indent -st -orig -v /root/test.c
赞(1)
未经允许不得转载:极客笔记 » Linux indent命令
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址